De Kei

De Kei vzw, een vormingsinstelling voor personen met een handicap, richt zich in de eerste plaats tot personen met een licht tot matige verstandelijke handicap die werkbekwaam zijn. Werkbekwaam kan betekenen dat mensen werken: in een beschermde werkplaats, in het reguliere arbeidcircuit mits speciale maatregelen of via begeleid werk vrijwillig worden ingeschakeld. De Kei vzw biedt zowel cursussen als vakantieprojecten aan.

Met volgende bedoeling…
Persoonlijke ontplooiing binnen alle domeinen van het dagdagelijks leven, emancipatie en integratiebevordering staan centraal. We stimuleren en ondersteunen de doelgroep tot het vinden van een goede plek in de steeds complexer wordende samenleving, door stil te staan bij de eigen situatie en bewust te worden van eigen mogelijkheden.
We creëren een veilige ruimte waar gelijken elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en inzichten kunnen verwerven op hun tempo. Zo ondersteunen we personen met een verstandelijk handicap tot meer kracht en power om deel te nemen aan een evoluerende meer inclusieve samenleving.
Het is onze overtuiging dat geëigende permanente vorming voor onze doelgroep maatschappelijke erkenning verdient. Een blijvende zorg is te waken over kwaliteit, maatwerk en het blijven meewerken aan een eenvoudige en duidelijke vertaling van onze steeds ingewikkelder wordende maatschappij.

Op deze wijze…
Een aangepaste sociaal-culturele methodiek waar persoonlijke ontplooiing, ontmoeting , ervaringsuitwisseling naast kennisoverdracht centraal staat:
We werken in een open en veilige sfeer: groeps- en ervaringsgericht, interactief, informatieverstrekkend, actief en geïntegreerd, waarbij aandacht wordt besteed aan visualisatie. De groep is binnen het sociaal cultureel vormingswerk, ook voor personen met een handicap, het belangrijkste hulpmiddel, mogelijk - maker en bron van ervaringen.
Wat zowel door de cursisten als door ons erg belangrijk wordt gevonden, is de autonome setting, het feit dat mensen uit verschillende woon- en levensituaties worden samengebracht. Men leert nieuwe mensen, andere situaties en ervaringen kennen. Men voelt zich gesterkt en komt makkelijker tot reflectie.
We vinden het tevens enorm belangrijk dat elk groepslid op zijn/ haar tempo een plaats kan verwerven in een groep. Iedereen krijgt de kans om met zijn/ haar mogelijkheden, kennis en vaardigheden te verwerven en stil te staan bij de eigen situatie.

Om bovenstaande te realiseren leggen wij vooral de nadruk op langdurigere projecten met overnachtingen. Het zijn meestal reeksen van vijf tweedaagse met een overnachting, dubbele weekends of weekformules. Langlopende initiatieven behandelen meestal een aantal levensdomeinen. Kortere formules of weekends hebben een duidelijker afgebakend thema. Het samenleven, het werken in groep, geeft heel wat concrete gesprekstof en oefenmateriaal. Voor onze doelgroep wordt het begrijpbaar wanneer situaties zich in het hier en nu bevinden en men eigen ervaringen hieraan kan koppelen.
Een cursus staat niet op zich, hij is geënt op de dagelijkse realiteit en behoeften van ieder groepslid. De globale doelstelling van het project is vooraf bekend. Vanuit deze doelstelling gaan we met de deelnemers op zoek naar hun behoeften en leervragen. Aan de hand van deze resultaten bouwen wij dan stelselmatig het programma op. Het te volgen traject en de concrete inhouden worden in nauw overleg met de deelnemersgroep gepland en bijgestuurd na geregelde evaluatiemomenten. We stimuleren hen tot opnemen van eigen verantwoordelijkheden ten aanzien hun eigen leerproces.

We besteden heel wat aandacht aan het visuele aspect, verwerking en herhaling. Essentiële elementen om op maat van de deelnemers te kunnen werken.
We hebben respect voor de eigenheid van de deelnemers, die op een gelijkwaardige en volwassen benadering kunnen rekenen.
Leuke, spannende, rustige, of avontuurlijke vakanties in binnen- of buitenland: mooie natuur, veel ambiance, lekkere maaltijden, een heel andere cultuur, goed gezelschap: we hebben voor ieder wat wils! Kleine groepjes: 7 of 10 deelnemers en 2 vrijwillige begeleiders.

DE KEI vzw organiseert begeleide vakantieprojecten voor mensen met een licht verstandelijke handicap.

Je kan rekenen op de begeleiders van De Kei vzw voor: het samen bepalen van het programma, de uitstappen, de avondactiviteiten, enz. zodat ieders wensen zoveel mogelijk aan bod komen; het goede verloop van de vakantie; het helpen bij zakgeldbeheer en medicatie, indien gewenst en persoonlijke aandacht voor ieder groepslid. De projecten worden beleid door ervaren vrijwilligers. De Kei zorgt voor de nodige ondersteuning en vorming van deze vrijwilligers.

We onderhouden een goede dialoog / relatie met onze deelnemers, omgeving, toeleiders, overheid, media, maatschappij en andere vormingsorganisaties. Een actieve rekrutering en zorgvuldige follow-up is noodzakelijk.

De uitdaging die we elk jaar aangaan is een blijvende zorg voor kwaliteit en maatwerk voor elk project. Projecten worden gerealiseerd door een team van deskundige, kritische medewerkers, die zich regelmatig bijscholen.

www.dekei.be